De GUT-producttest

voor textiele vloerbedekkingen:
schadelijke stoffen, emissies & geuren.

De uitgebreide producttest van de Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden (vereniging van milieuvriendelijke tapijten) bestaat uit de volgende drie onderdelen: de test op schadelijke stoffen, de emissietest en de sensorische geurtest. Maar ons werk begint al veel eerder: het belangrijkste basisprincipe is dat we ongewenste stoffen al tijdens de productie willen voorkomen. Daarom is er een gebruiksverbod van kracht voor veel verschillende chemicaliën of gelden strikte grenswaarden voor de gebruikte grondstoffen. Bij dit proces wordt een eenvoudig, maar effectief beginsel gevolgd: het voorzorgbeginsel.

Schadelijke stoffen

Met behulp van klassieke chemische analyses in combinatie met moderne sneltests worden zowel de grondstoffen als de textiele vloerbedekking als eindproduct op veel verschillende schadelijke stoffen getest. Dit zijn onder andere zware metalen, weekmakers, biociden, pesticiden, de klassieke POP’s (persistente organische verontreinigende stoffen) alsmede de REACH SVHC’s (zeer zorgwekkende stoffen).

Emissies

Vluchtige organische stoffen (zogenaamde VOC’s) die door een nieuw bouwproduct in de binnenlucht terechtkomen, kunnen met behulp van een testkamer worden geïdentificeerd. De test voor textiele vloerbedekkingen wordt uitgevoerd volgens de actuele normen (DIN EN 16516) en de beoordeling van de resultaten voldoet aan het actuele schema van de Duitse commissie voor de gezondheidsgerelateerde beoordeling van bouwmaterialen (AgBB) op basis van de LCI-waarden voor de gezondheidsgerelateerde beoordeling van de in de hele EU uniforme VOC-emissies.

Geuren

Ook als alle VOC-grenswaarden worden aangehouden en het geteste tapijt wordt geclassificeerd als stof met een zeer lage emissiewaarde, kunnen sporen van veel verschillende stoffen onaangename geuren veroorzaken.

Eerst de zintuiglijke geurtest, afgerond met de producttest door de GUT-vereniging.

Verklaring van de afkortingen
  • POP = Persistant Organic Pollutants = persistente organische verontreinigende stoffen
  • REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals = registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemicaliën
  • SVHC = Substances of Very High Concern = zeer zorgwekkende stoffen
  • VOC = Volatile Organic Substances = vluchtige organische stoffen
  • AgBB = Duitse commissie voor de gezondheidsgerelateerde beoordeling van bouwmaterialen
  • LCI = Lowest Concentration of Interest = hoogste concentratie zonder nadelige gevolgen